yenn_1987

48 tekstów – auto­rem jest yenn_1987.

A jednak Cię kocham!

A jed­nak Cię kocham!,
Nie kocham! - powtarzam.
Me ser­ce nie słyszy,
Me ser­ce, uważam,
Zbyt głuche,
Za kruche,
Zbyt głupie,
Za duże.
Nie lu­bię,
Nie umiem,
Nie wierzę,
Nie kocham.
A jed­nak Cię kocham! - głupia, powtarzam.

Dla L. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 listopada 2015, 13:23

Cza­sami wys­tar­czy mi ja­kaś nu­ta, książka, słowo, do­tyk let­niego słońca, śpiew ptaków, cza­sami cisza, by czuć się naj­szczęśliw­szą ko­bietą na świecie. Dzi­siaj wys­tar­czysz mi tyl­ko Ty.

Dla L. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 marca 2013, 16:55

Wzle­cieć tak szyb­ko i tak da­leko jak Fe­lix Baum­gar­tner upa­dał chcę... ;) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 października 2012, 20:43

Są wspa­niali ludzie, są cu­dow­ne uśmie­chy, są ciepłe myśli. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 12 października 2012, 19:23

Op­ty­mizm to wiara. Jeśli nie w Bo­ga, to w Harmonię. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 sierpnia 2012, 18:04

Ele­gan­cja to ta­jem­ni­ca, ko­biecość, pros­to­ta, sek­sa­pil, to czer­wo­na szmin­ka, bu­ty na ob­ca­sach, błyszcząca, de­likat­na biżute­ria, ko­ron­ki, żabo­ty, niesa­mowi­te ko­lory, głębia mych błękit­nych oczu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 sierpnia 2012, 19:44

Przy­pom­niały mi się łzy ta­ty. I zro­biło się tak bar­dzo smut­no na świecie.

Nie za­pomnę Cię, Tato. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 sierpnia 2012, 16:02

Sza­leństwo w mo­jej głowie: gdy Go kocham, lecz nie mogę. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 kwietnia 2012, 20:53

Mieć marze­nie to znaczy mieć cel. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 17 kwietnia 2012, 13:14

Nie łat­wo oce­nić czyjąś wiedzę. Żaden egza­min teore­tyczny nie jest w sta­nie dać stup­ro­cen­to­wej pew­ności co do końco­wej oce­ny ze zna­jomości teore­tycznej z da­nej dziedziny.

Prak­ty­ka, prak­ty­ka, praktyka...

Tak wiele mówi o człowieku je­go praca. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 kwietnia 2012, 19:34

yenn_1987

Moje ja.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yenn_1987

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 listopada 2015, 20:43Nölle sko­men­to­wał tek­st A jed­nak Cię kocham!

26 listopada 2015, 13:23yenn_1987 do­dał no­wy tek­st A jed­nak Cię kocham!